Normativa

La normativa aplicable per la gestió dels olis usats està emmarcada per Directives Europees, seguides de la Legislació espanyola i catalana.

Si la normativa no estableix la obligatorietat de regenerar com a mínim un percentatge de l’oli usat, no es regenera. És per això que és necessari que la legislació sigui ferma en aquest aspecte si volem fer una gestió sostenible de l’oli usat.

Normativa
autonòmica
catalana

 • Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus, afegint l’apartat 5, a l’article 26 del text refós de la Llei reguladora dels residus: “5. Els olis industrials usats, generats a Catalunya, s’han de tractar, exclusivament, per la via de llur regeneració, fent ús de les millors tècniques disponibles.”
 • Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refet de la Llei reguladora dels residus.
 • DERROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus que declara servei públic de titularitat de la Generalitat de Catalunya la gestió i tractament dels olis usats;
 • Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
 • Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
  Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats . Tenir en compte el Reial Decret 679/2006.

Normativa
espanyola

 • Real Decreto 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments del area de medi ambient para la seva adaptació a la Ley 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Afecta al Real Decreto 679/2006.
 • Ley 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici.
 • Real Decreto 679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió dels olis industrials usats. Deroga Ordre del 28/2/1989.

Normativa
europea

 • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus. Es revoquen determinades Directives, estableix jerarquies i defineix subproductes.
 • Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2006,
  relativa als residus.
 • Directiva 91/689/CEE, del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos.
 • Directiva 75/439/CEE, de 16 de juny de 1975, relativa a la gestió d’olis usats.