Websites of interest

Associations

ACITRE – Associació Catalana d’Instal·lacions de Tractament de Residus Especials
API – American Petroleum Institute (Used Motor OIL)
ASEGRE – Associació d’empreses gestores de residus i recursos especials
ATEGRUS – Associació Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
I.S.R.I – Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos
Mediterrània – Centre d’Iniciatives Ecològiques
NORA – National Oil Recyclers Association
SIGAUS – Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados
UEIL – Independent Union of the European Lubricants Industry